map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Terapia pedagogiczna specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

Diagnoza dysleksji – pierwszy krok do pokonania problemów z nauką

Otrzymanie opinii o dysleksji często staje się wymówką tak dla dzieci jak i dla rodziców. Wszelkie niepowodzenia szkolne tłumaczone są wówczas posiadaniem dysleksji- wręcz jest ona pożądanym zaburzeniem dla wielu, aby wytłumaczyć swoje problemy z nauką. Nic bardziej mylnego. Stwierdzenie dysleksji rozwojowej to wstęp do zwiększonego wysiłku i systematycznej pracy nad swoimi deficytami, o których mowa w opinii . Każdy uczeń z diagnozą dysleksji powinien zostać objęty terapią pedagogiczną, w przeciwnym razie jego zaburzenia z każdym rokiem mogą tylko się pogłębiać, co znacznie ograniczy jego możliwość osiągania sukcesów w dalszej edukacji i dorosłym życiu.

Terapia pedagogiczna dla dyslektyków

Dzieci i młodzież z trudnościami w nauce czytania i pisania powinni uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej, zwanych inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, bowiem ich celem jest korekcja, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, oraz kompensacja-usprawnianie funkcji dobrze się rozwijających celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka i polepszanie działania funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

  1. wzrokowo-przestrzennych (usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi wzrokowej, optymalnego spostrzegania i pamięci wzrokowej)
  2. słuchowo-językowych ( usprawnianie uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy i funkcji językowych)
  3. motorycznych (usprawnianie sprawności manualnej i ogólnej sprawności ruchowej dziecka)

Terapia pedagogiczna łagodzi także zaburzenia emocjonalne, które pojawiły się jako wtórne zaburzenia niepowodzeń w nauce; pomaga także wypracować właściwej motywacji do nauki, której zwykle brakuje uczniom z dysleksją, gdyż utracili ja z uwagi na utrzymujące się niepowodzenia szkolne.

Skuteczna terapia pedagogiczna powinna przynieść efekt w postaci płynnego czytania i poprawnej pisowni. Jednak jest to możliwe tylko wtedy gdy oprócz udziału w zajęciach terapeutycznych dziecko regularnie pracuje w domu pod kierunkiem rodziców. Drugim warunkiem efektywności terapii jest jej wczesne rozpoczęcie. Najlepiej jeśli następuje już w wieku przedszkolnym u dzieci z ryzykiem dysleksji, u których widoczne są opóźnienia rozwojowe w zakresie funkcji niezbędnych dla uczenia się czytania i pisania.

W naszym ośrodku prowadzimy zajęcia terapii pedagogicznej:

  1. Dla dzieci przedszkolnych terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonych indywidualnie lub grupowo (3-5 os.) oraz jako zajęcia kształtujące wszechstronny rozwój dziecka z ryzykiem dysleksji – zabawy alfabetyczne dla dzieci 4-6 r.ż.
  2. Dla dzieci w wieku szkolnym terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych lub grupowych (3-5 os)