map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź
PROGRAM TERAPEUTYCZNY ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Zespół Leczenia Środowiskowego świadczy pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Jest to forma terapii skierowana do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych, spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń psychiatrycznych znacząco utrudniających prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Zaburzenia mogą mieć charakter przewlekły lub ostry ze wskazaniami do długotrwałego programu oddziaływań terapeutycznych wobec pacjenta oraz jego rodziny.

Opieka środowiskowa skierowana jest zwłaszcza do:

• osób ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, które ze względów terapeutycznych pozostają w środowisku naturalnym (domowym);

• pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają kontynuowania intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz farmakologicznych;

• osób, z którymi niemożliwe było uzyskanie trwałej oraz efektywnej współpracy podczas leczenia na oddziale szpitalnym lub w poradni.

1. Cele i zadania:
Przywracanie zdrowia, powracanie do życia społecznego, poprawa jakości życia poprzez leczenie środowiskowe świadczone poprzez zespół specjalistów wielodyscyplinarnych tj. lekarze psychiatrzy, pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci, spacjaliści terapii środowiskowej, terapueci środowiskowi, pedagogdzy, logopedzi, pracownicy socjalni.

Zespół leczenia środowiskowego realizuje swoje zadania poprzez:

porady diagnostyczne i terapeutyczne, kontrolne, psychologiczne,

wizyty domowe/ środowiskowe,

leczenie farmakologiczne,

sesje psychoterapii indywidualnej/ rodzinnej, grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego,

oddziaływania psychoedukacyjne w stosunku do pacjenta i jego bliskich, uczenie umiejętności radzenia sobie z chorobą psychiczną; organizację różnych form wsparcia środowiskowego, w zależności od aktualnych potrzeb umożliwiających samodzielne funkcjnowanie; wskazywanie możliwości uzyskania pomocy, udzielanie informacji o konkretnych sposobach rozwiązania problemu,

pomoc rodzinie chorego w zrozumieniu i akceptacji choroby psychicznej oraz udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz budowanie konstruktywnych relacji terapeutycznych z pacjentem i jego rodziną.

2. Baza lokalowa:
Ośrodek spełnia nowoczesne standardy potrzebne do realizacji wyżej wymienionych działań.
Na terenie Ośrodka znajduje się pomieszczenie, w którym gromadzone są pomoce terapeutyczne do wspólnego wykorzystania, literatura fachowa oraz sprzęt potrzebny do organizacji i dokumentacji terapii. Przechowywana jest tam również dokumentacja oraz odbywają się tam spotkania organizacyjne.
Ośrodek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Formy terapii:
- psychoterapia indywidualna
- psychoterapia grupowa
- wspomaganie rozwoju psychospołecznego/ trening umiejętności psychospołecznych
- trening zastępowania agresji ART
- terapia zajęciowa
- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- arteterapia