map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Czym jest mediacja?

Mediacja to proces rozwiązywania konfliktów, w który zaangażowana jest osoba trzecia – mediator lub para mediatorów. Jego postawa neutralności i bezstronności gwarantuje odpowiednie, bezpieczne warunki w których strony ustalają satysfakcjonujące rozwiązania.

Mediator w tym procesie pełni rolę proceduralną: czuwa nad efektywnością komunikacji, pomaga w wyrażeniu i zrozumieniu potrzeb czy wzajemnych oczekiwań stron. Nie podpowiada rozwiązań - uznaje, że strony są ekspertami w kwestii własnego konfliktu i w związku z tym one znajdą najlepsze dla siebie porozumienie. Jego rolą jest stworzenie sprzyjającej rozmowie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

Do mediacji może przystąpić każdy. Warunkiem jest jego wola znalezienia porozumienia – mediacja bowiem to proces dobrowolny. Wspólna dobrowolna praca stron skutkuje wytworzeniem poczucia odpowiedzialności za osiągnięte porozumienie i – w rezultacie – realizowanie wypracowanych rozwiązań.

Mediacja to dobra alternatywa dla postępowania sądowego - znacznie krótsza i mniej stresująca. W odróżnieniu od niego nie jest procesem rozstrzygania o winie. Proces mediacji to szukanie rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich stron w niego zaangażowanych, co oznacza, że nie ma w nim przegranych.

Kiedy warto mediować?

Warto wybrać ten sposób rozwiązywania konfliktów, kiedy sytuacja wymaga dokonania szczegółowych ustaleń, co do których nie dostrzega się porozumienia lub kiedy emocje zaangażowane w konflikt są tak silne, że uniemożliwiają konstruktywną rozmowę.

Zakres spraw, w których można mediować, jest bardzo szeroki, w szczególności udział mediatora przydatny jest w ustaleniu porozumienia w sytuacjach:

  1. okołorozwodowych (kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, warunków rozstania, miejsca zamieszkania dzieci; kwestie finansowe, podział majątku)
  2. konfliktów małżeńskich lub w relacjach partnerskich
  3. konfliktów międzypokoleniowych (dzieci-rodzice, dziadkowie-dzieci)
  4. sporów powstających w związku z koniecznością zapewnienia opieki potrzebującym jej członkom rodziny
  5. konfliktów w rodzinach rekonstruowanych, zastępczych, adopcyjnych
  6. i wielu innych sytuacjach…

Jak przebiega proces mediacji?

Mediacja jest serią kilku spotkań stron z mediatorami. Dobrowolność mediacji powoduje, iż każda ze stron w każdej chwili bez żadnych konsekwencji może przerwać ten proces. Mediacja rozpoczyna się od indywidualnego spotkania z mediatorem każdej ze stron. Na tym spotkaniu strony zakreślają obszary, nad którymi chcą pracować. Następnie strony spotykają się wspólnie z mediatorem i podejmują pracę na rzecz wspólnego porozumienia.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy strony nie chcą się ze sobą spotykać istnieje również możliwość prowadzenia mediacji pośrednio – bez spotkań wspólnych. Mediacja jest procesem odpłatnym, zasady odpłatności ustalane są ze stronami podczas pierwszego spotkania. Mediacja daje możliwość wypracowania wspólnego stanowiska stron znacznie mniejszymi nakładami finansowymi aniżeli za pośrednictwem sądu.

Pomyślny proces mediacji zwieńczony jest podpisaniem ugody – spisaniem ustaleń stron, które są dla nich wiążące.

Czym mediacja nie jest?

Mediacja nie jest terapią, ale może okazać się pomocna na pewnym etapie wspólnej pracy terapeutycznej w przypadku terapii rodzin czy par, aby w sposób polubowny i konstruktywny dojść do satysfakcjonującego porozumienia w sprawach dyskusyjnych, wymagających szczegółowych ustaleń.

Mediacja nie jest także procesem prowadzącym do rozstrzygania o winie. To sposób tworzenia wspólnego porozumienia, w którym każda ze stron ma prawo do swoich racji.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości i pytania dotyczące procesu mediacji, prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio z naszymi mediatorami : +48 603560311

Mediatorzy w NZOZ „KOMPAS”:
- mgr Joanna Klus
- mgr Aleksandra Matusik