map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Diagnostyka psychopedagogiczna trudności szkolnych

Czy to na pewno trudności szkolne?

O niepowodzeniach szkolnych mówimy wtedy, gdy u dziecka pojawiają się problemy z uczeniem się, wynikające z rozbieżności pomiędzy jego zdolnościami poznawczymi, emocjonalnymi i społecznymi, a wymaganiami stawianymi przez szkołę.

W naszym ośrodku prowadzimy szeroką diagnostykę psychopedagogiczną niepowodzeń szkolnych. Diagnozą tego rodzaju najczęściej obejmujemy dzieci i młodzież szkolną, a także dzieci przedszkolne, ponieważ wczesne wykrycie deficytów rozwojowych u dziecka może znacząco zmniejszyć ilość trudności z nauką , które pojawią się u niego w przyszłości - w szkole.

Doświadczenie diagnostyczne pozwala nam na rozróżnienie dwóch typów niepowodzeń szkolnych: niepowodzeń dydaktycznych, kiedy mamy do czynienia z deficytami w zakresie nauki i umiejętności uczenia się dziecka oraz wtórnych niepowodzeń wychowawczych – w zakresie jego zachowania, postaw i wartości. Najczęściej dzieje się tak, że początkowe problemy z nauką wynikają z trudności dydaktycznych, dopiero po pewnym czasie dołączają do nich zaburzenia w sferze zachowania i emocji. Kiedy deficyty poznawcze pogłębiają się, dziecko coraz częściej otrzymuje oceny niedostateczne, aż w końcu nie jest w stanie nadrobić zaległości w nauce.

Problemy z nauką przekładają się na złe samopoczucie dziecka, jego przekonanie o niesamodzielności i braku odpowiednich zdolności. Dziecko stale porównuje swoje osiągnięcia do rówieśników, często staje się agresywne, nadpobudliwe, czasem lękliwe i wycofane. Taka sytuacja w obu przypadkach wynika z poczucia zaniżonej własnej wartości u dziecka. Ważna zatem jest wczesna diagnostyka umiejętności i zasobów poznawczych dziecka, aby zapobiec późniejszym problemom o szerszym spektrum zaburzeń, zwłaszcza tych w sferze zachowania i emocji.

W jaki sposób prowadzimy diagnostykę trudności szkolnych ?

Na pojawienie się trudności z nauką mają wpływ przyczyny indywidualne, tkwiące w dziecku, przyczyny środowiskowe i pedagogiczne. Zdarza się często, że występują kompleksowo i są ze sobą wzajemnie powiązane. Kompleksowa diagnostyka psychopedagogiczna pozwala ocenić ,w jakim stopniu na trudności szkolne dziecka są zależne od czynników indywidualnych, wychowawczych, czy pedagogicznych. Diagnoza niepowodzeń szkolnych najczęściej przebiega podczas kilku spotkań konsultacyjno-diagnostycznych z różnymi specjalistami, w zależności od specyfiki problemu. Pierwsza konsultacja wstępna najczęściej prowadzona jest przez psychologa, który przeprowadzi szczegółowy wywiad dotyczący przebiegu rozwoju dziecka pod kątem zgłaszanych problemów. Kolejne etapy diagnozy to najczęściej ocena poziomu intelektualnego dziecka oraz diagnostyka pedagogiczna braków i zasobów edukacyjnych. Jeśli problem jest złożony nasz pacjent zostanie skierowany na konsultacje do innych specjalistów: psychiatry, neurologa, logopedy, laryngologa, okulisty. Końcowy etap diagnozy to rozpoznanie problemu i wskazanie właściwej pracy terapeutycznej: terapii pedagogicznej, psychoterapii, farmakoterapii lub terapii rodziny. Na życzenie rodziców i opiekunów wydajemy opinie na temat przeprowadzonej diagnostyki dziecka.

Jakie zaburzenia i trudności szkolne diagnozujemy ?

  1. Diagnostyka ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce oraz dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych.
  2. Kompleksowa diagnostyka specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  3. Diagnostyka zaburzeń typu dyslektycznego - zaburzenia działania analizatorów wzroku, słuchu, zaburzenia lateralizacji mózgu
  4. Diagnostyka zaburzeń wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
  5. Diagnostyka wtórnych zaburzeń emocjonalnych, wychowawczych, trudności adaptacyjnych i społecznych będących wynikiem deficytów poznawczych i rozwojowych.
  6. Diagnostyka nadpobudliwości psychoruchowej –ADHD,ADD
  7. Diagnostyka zaburzeń zachowania i emocji
  8. Diagnostyka stylu i sposobów uczenia się, zainteresowań i potencjału intelektualnego - określenie właściwego kierunku kształcenia się