map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Diagnostyka psychopedagogiczna gotowości szkolnej

Co to jest gotowość szkolna ?

Gotowość szkolna określa poziom rozwoju ogólnego dziecka koniecznego do podjęcia obowiązków, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To czy dziecko osiągnęło już taki poziom zdecyduje o jego początkach edukacji szkolnej. Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko poradzi sobie w szkole, szczególnie w sytuacji ,gdy obniża się wiek pierwszoklasistów. Czy każdy 6 latek jest gotowy, żeby iść do szkoły ?

Jeżeli Twoje dziecko:

  1. jest ciekawe świata – często zadaje pytania i słucha odpowiedzi
  2. reaguje na polecenia Twoje i innych dorosłych
  3. bez trudu mówi o swoich potrzebach i potrafi zwrócić się o pomoc
  4. potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami - zaprasza ich do zabawy, jest pomocne, przewiduje ich zachowanie
  5. jest samodzielne, nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie w sytuacjach nowych, wykazuje ciekawość i dążenie do realizowania założonych celów
  6. wykazuje chęć do uczenia się pod kierunkiem osoby dorosłej – interesuje się czytaniem, pisaniem, liczeniem, malowaniem i potrafi skupić się na wykonaniu zadania
  7. jest sprawne pod względem ruchowym i manualnym - ( biega, łapie piłkę, skacze, rysuje, lepi z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami
  8. potrafi przedstawić się, wie ile ma lat i gdzie mieszka to znaczy, że ma predyspozycje do rozpoczęcia nauki w szkole.

Okres wczesnoszkolny jest bardzo ważny dla przyszłej edukacji dziecka. Zaburzenia tego okresu mogą wpłynąć na późniejsze osiągniecia dydaktyczne dziecka, dlatego jeśli nie jesteśmy pewni czy nasze dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki warto zasięgnąć porady specjalisty.

Diagnoza gotowości szkolnej

Ocena gotowości szkolnej to specjalistyczna diagnoza dojrzałości fizycznej, manualno - motorycznej i społeczno-emocjonalnej dziecka. W naszym ośrodku ocenę gotowości szkolnej przeprowadzają: psycholog lub pedagog posiadający stosowne kwalifikacje. Zanim skorzysta się z pomocy tych specjalistów, dobrze zasięgnąć wstępnej opinii lekarza pediatry na temat ogólnego poziomu rozwoju fizykalnego dziecka. To on ocenia jego stan zdrowia po badaniu (bilans sześciolatka) i dostarcza rodzicom informacji o jego stanie zdrowia.

Gdy jest coś niepokojącego wysyła na dalsze badania lub kieruje do innych specjalistów- laryngologa, okulisty, neurologa. Posiadając wstępną wiedzę medyczną dotyczącą dziecka możemy skorzystać z diagnostyki psychopedagogicznej. Diagnoza gotowości szkolnej odbywa się w trakcie przeważnie dwóch spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych. Podczas konsultacji wstępnej psycholog zada pytania dotyczące dotychczasowego rozwoju psychomotorycznego dziecka od momentu urodzenia, poprosi o posiadane opinie lekarskie i inne dotyczące dziecka, zapyta o ogólną ocenę zachowania i funkcjonowania dziecka tak w środowisku rodzinnym jak i przedszkolnym- jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola. Na kolejnej wizycie dziecko zostanie poddane badaniu psychopedagogicznemu, za pomocą różnorodnych testów.

Ocenie zostanie poddana jego sprawność psychoruchowa, dojrzałość społeczno-emocjonalna, oraz dojrzałość intelektualna . Ocenie zostanie poddana także mowa dziecka na poziomie podstawowym tj. pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, ponieważ prawidłowa wymowa jest bardzo ważna w procesie uczenia czytania i pisania. W razie wystąpienia zaburzeń tej sfery dziecko zostanie poddane dodatkowo diagnostyce logopedycznej. Kompleksowa ocena rozwoju poszczególnych sfer rozwoju dziecka pozwoli ocenić jego powodzenie szkolne bądź prawdopodobne wystąpienie trudności, które mogą się pojawić po rozpoczęciu nauki. Najlepiej jeśli rozwój dziecka w poszczególnych sferach jest harmonijny, to znaczy taki, by w każdej dziedzinie tempo zmian było podobne. Wówczas wszystkie aspekty rozwoju pozostaną w ścisłym związku.

Gotowość do podjęcia nauki wymaga ogólnej dojrzałości dziecka i dlatego rozwój we wszystkich sferach jest bardzo ważny. Uzyskane wnioski z diagnostyki pozwolą na ukierunkowanie pracy terapeutycznej z dzieckiem w razie wystąpienia deficytów rozwojowych. Ocena gotowości szkolnej stanowi więc wstępną profilaktykę wystąpienia późniejszych trudności w uczeniu się.