map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Diagnostyka i terapia neuropsychologiczna

Neuropsycholog?

Neuropsycholog to specjalista psychologii klinicznej poruszający się na pograniczu nauk medycznych i psychologicznych. Neuropsycholog bada relacje pomiędzy biologiczną budową układu nerwowego, a funkcjonowaniem człowieka w obszarze zdolności intelektualnych, myślenia, procesów emocjonalnych i osobowości oraz zajmuje się diagnozą oraz dopasowywaniem odpowiednich działań terapeutycznych, które mają na celu odbudowę, przywracanie sprawności w obrębie zakłóconych funkcji, łagodzenie deficytów.

Na czym polega diagnoza neuropsychologiczna ?

Diagnoza neuropsychologiczna pozwala stwierdzić, czy u danej osoby istnieją deficyty funkcji poznawczych, jaki jest ich zakres i głębokość oraz jaki jest ich mechanizm i przypuszczalny związek ze stanem mózgu. Do zaburzeń, które najczęściej poddawane są diagnostyce neuropsychologicznej należą: m.in. zaburzenia mowy, zaburzenia uwagi oraz zaburzenia pamięci, które dotykają sporej części społeczeństwa. Ich wystąpienie może występować w powiązaniu z pojawieniem się poważnych dysfunkcji życia społecznego takich jak izolacja społeczna i jej następstw chorobowych w postaci depresji, schizoferenii , czy zaburzeń lękowych. Starzenie się społeczeństwa wpływa również na pojawienie się tzw. chorób neurodegeneracyjnych związanych występowaniem dysfunkcji mózgu pojawiających się wraz z wiekiem - choroby otępienne.

Czym jest terapia neuropsychologiczna?

Terapia neuropsychologiczna jest formą pomocy w trudnościach w koncentracji, mowie, funkcjonowaniu pamięci, w myśleniu, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Pomaga w przypadku szeroko rozumianych zaburzeń procesów i funkcji poznawczych.

Nadrzędnym celem tego rodzaju terapii jest poprawa funkcjonowania osób cierpiących z powodu deficytów poznawczych powstałych na skutek szeroko pojętej patologii mózgu, a w szczególności:

 1. urazów czaszkowo-mózgowych
 2. krwotoków mózgowych
 3. operacji neurochirurgicznych
 4. stanów zapalnych mózgu i opon mózgowych
 5. niedotlenienia lub niedokrwienia mózgu lub jego części
 6. zatruć uszkadzających mózg

Oraz w zakresie parcjalnych zakłóceń/opóźnień rozwoju mózgu występujących m.in. w takich zaburzeniach jak:

 1. ADHD
 2. dysgrafia
 3. dysleksja
 4. dyskalkulia
 5. i inne trudności szkolne

W zależności od ciężkości i rozległości trudności w funkcjonowaniu oraz ciężkości i rozległości samego uszkodzenia mózgu lub zakłócenia jego działania, różne są środki osiągnięcia tego celu. W przypadku patologii lżejszej lub potencjalnie odwracalnej, celem oddziaływań jest restytucja, czyli odbudowa utraconej lub niewykształconej funkcji. Może ona być osiągnięta poprzez odbudowanie reprezentacji neuronalnej (mózgowej podstawy) tej funkcji tak, jak ona wyglądała wcześniej, lub jak powinna wyglądać (w przypadku patologii odwracalnej) lub też poprzez przebudowę tej reprezentacji przy wykorzystaniu innych obszarów mózgu. W przypadku patologii ciężkiej, gdy odbudowa utraconej funkcji nie jest możliwa, celem oddziaływań staje się kompensacja, czyli wytworzenie lub wzmocnienie takich zasobów i funkcji poznawczych, które pozwolą sobie lepiej radzić z powstałym deficytem. Podstawą procesu rehabilitacji neuropsychologicznej jest wnikliwa diagnoza neuropsychologiczna.

W naszej placówce diagnostykę i terapię neuropsychologiczną prowadzi:

mgr Joanna Metta-Pieszka – specjalista psychologii klinicznej- neuropsycholog