map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – TERAPIA INDYWIADUALNA

Indywidualne zajęcia terapeutyczne – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - przeznaczone są głównie dla dzieci :

  1. z Autyzmem i innymi zaburzeniami ze spektrum autystycznego np. zespół Aspergera
  2. z zaburzeniami rozwoju mowy i trudnościami w nauce,
  3. z niepełnosprawnością intelektualną,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Terapia ta ma celu wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka. Stanowi skondensowaną formę terapeutyczną, psychopedagogiczną i logopedyczną, opartą na różnorodnych technikach, zorganizowaną i ułożoną według indywidualnego planu opartego na indywidualnej diagnozie deficytów, trudności ale też mocnych stron dziecka.

Obszar pracy terapeutycznej obejmuje m.in:

  1. Wyrównywanie deficytów poznawczych i grafomotorycznych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji umiejętności czytania, pisania i liczenia
  2. Wspomaganie i stymulacja rozwoju mowy i komunikacji poprzez usprawnianie aparatu mowy i poszerzanie umiejętności komunikacyjnych
  3. Wyrównywanie deficytów społeczno – emocjonalnych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania umiejętności samodzielności, czynności samoobsługowych, nawiązywania kontaktu, komunikacji, przystosowywania dziecka do funkcjonowania w życiu ogólnospołecznym
  4. Pracę nad modyfikowaniem zachowań niepożądanych

Prowadząca: mgr Iwona Zuba – pedagog specjalny, terapeuta, logopeda