map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Diagnoza i terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy oraz usuwaniem zachodzących w niej wad zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Czynności logopedyczne obejmują diagnozę i terapię zaburzeń mowy.

Terapia logopedyczna obejmuje całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).
Oddziaływania te mają na celu:

 1. usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy, która się nie wykształciła;
 2. wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
 3. wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej;
 4. likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Terapię logopedyczną można podzielić na poszczególne etapy:

 1. Przygotowanie narządów artykulacyjnych: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia warg, ćwiczenia języka, słuchu fonemowego, podniebienia miękkiego, relaksacyjne, logarytmiczne;
 2. Wywoływanie zaburzonych głosek w zależności od wady wymowy;
 3. Utrwalenie zaburzonych głosek;
 4. Prawidłowa realizacja zaburzonych głosek w mowie spontanicznej;
 5. Stymulację rozwoju mowy i myślenia.

Neurologopedia jest działem logopedii zajmującym się diagnozą i terapią zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi.

Neurologopeda - Specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z afazją, alalią, dysartrią oraz diagnozy i terapii osób z porażeniem mózgowym. Rolą neurologopedy jest niesienie pomocy tym, którzy na skutek rożnych przyczyn nie nabyli lub utracili zdolności komunikacyjne. Stara się pomóc również tym, dla których porozumiewanie się z ludźmi za pomocą języka jest źródłem lęku i frustracji.

Neurologopeda, pracuje z pacjentami, zarówno z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, głównie z diagnozą:

 1. Dyzartrii, Afazji, Schizofazji, Alalii, Autyzmu
 2. MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce)
 3. Zespołu Downa oraz z innymi wadami genetycznymi
 4. Z rozszczepem warg i podniebienia
 5. Dzieci z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 6. Z uszkodzonym Centralnym Układem Nerwowym CUN
 7. Z różnymi chorobami neurologicznymi
 8. Z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym bez ustalonej etiologii
 9. Z upośledzeniem umysłowym i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną w przebiegu różnych jednostek chorobowych
 10. Z dyslalią (nieprawidłową artykulacją głosek)
 11. ORM (opóźniony rozwój mowy)
 12. Dysleksją
 13. Niedosłuchem
 14. Jąkaniem

Oferta dla dorosłych

 1. Diagnoza i terapia osób z afazją (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych).
 2. Przywracanie zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo mózgowych .
 3. Rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane), oraz demencyjnymi.
 4. Rehabilitacja czytania, pisania i liczenia (umiejętności utraconych na skutek patologicznych procesów mózgowych).
 5. Instruktaże dla rodziców małych dzieci (wspomaganie rozwoju mowy dziecka, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, zapobieganie wadom wymowy).
 6. Terapia wad wymowy u osób dorosłych.

Oferta dla dzieci

 1. Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem.
 2. Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera.
 3. Diagnoza i terapia dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji motorycznej lub sensorycznej.
 4. Diagnoza i terapia dziecka z alalią.
 5. Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.
 6. Diagnoza i terapia dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.
 7. Diagnoza i terapia dziecka z niepłynnością mówienia.
 8. Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa i innymi zaburzeniami genetycznymi.
 9. Diagnoza i terapia dziecka z porażeniem mózgowym.
 10. Diagnoza i terapia dziecka z wadą wymowy.
 11. Diagnoza i terapia dziecka z niedosłuchem.
 12. Diagnoza i terapia dziecka z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i głębokim.
 13. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i stymulowanie rozwoju mowy u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem okołoporodowym (wczesna interwencja).
 14. Reedukacja połykania.
 15. Korygowanie wady wymowy towarzyszących wadom zgryzu.

Prowadzący:

 1. mgr Joanna Gęborek