map_pointer ul. Modrzejowska 27, 42-500 Będzin | tel.698-44-34-24, 504-733-660, (32)730-04-44

Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty - Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź

Diagnostyka trudności szkolnych/braków i zasobów edukacyjnych

Diagnoza pedagogiczna trudności szkolnych

Coraz większa liczba dzieci w wieku szkolnym ma problemy z nauką czytania i pisania. Współczesna kultura, telewizja, Internet sprawiają, że dzieci coraz mniej czasu spędzają, ćwicząc funkcje uczestniczące w czytaniu i pisaniu - mniej rysują, mniej manipulują, nie rozwijają się ruchowo podczas zabaw na dworze, nie czytają książek, a większość czasu spędzają, oglądając kreskówki, grając w gry komputerowe. Skutkiem braku odpowiedniej stymulacji rozwoju dzieci są niepowodzenia szkolne, które w dzisiejszym świecie występują coraz powszechniej. Podstawą działań związanych z przezwyciężeniem trudności szkolnych dziecka jest wczesna diagnoza wstępnie postawiona przez nauczyciela, który jest dobrym obserwatorem dziecka. Obserwacja w środowisku szkolnym jest pierwszym etapem diagnozy i ma na celu rozpoznanie występowania u ucznia trudności edukacyjnych. Drugi etap to profesjonalna kompleksowa diagnoza prowadzona w naszym ośrodku przez pedagoga i psychologa, uzupełniana niekiedy konsultacją logopedy i psychiatry dziecięcego.

Na czym polega diagnostyka pedagogiczna?

Profesjonalna diagnostyka pedagogiczna ma na celu ocenę poziomu sprawności dziecka w czytaniu i pisaniu, w stosunku do wymagań programu szkolnego. Pedagog zbiera informacje o dotychczasowej karierze szkolnej dziecka, jego postępach w nauce i trudnościach w uczeniu się, motywacji do nauki i warunkach w jakich odbywała się edukacja.

Znaczący wpływ na występowanie trudności szkolnych mają :

 1. zaburzenia w sferze percepcji wzrokowej
 2. zaburzenia w sferze percepcji słuchowej
 3. zaburzenia funkcji kinestetyczno-ruchowych
 4. zaburzenia rozwoju mowy
 5. zaburzenia procesu lateralizacji mózgu
 6. zaburzenia orientacji przestrzennej

Deficyt rozwojowy zarówno w zakresie jednej , jak i wielu funkcji może stanowić przeszkodę w nauce różnych przedmiotów. W klasach początkowych przejawia się zwykle trudnościami w nauce czytania i pisania, w klasach wyższych konsekwencje tych zaburzeń stają się widoczne w nauce innych przedmiotów. Podczas diagnozy pedagogicznej sprawdzana jest prawidłowość działania poszczególnych analizatorów – wzroku,słuchu, przeprowadza się badanie mowy oraz badanie lateralizacji. Pedagog przeprowadza za pomocą odpowiednich testów właściwych do wieku dziecka badanie umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz ogólnej nabytej wiedzy szkolnej. W diagnozie pedagogicznej bierze się także pod lupę wszelkie wytwory i prace dziecka (zeszyty, rysunki), sprawdzana jest także koncentracja uwagi i tempo pracy dziecka. Zależnie od wieku dziecka badanie pedagogiczne przeprowadzane jest w sposób zindywidualizowany.

Jakie trudności szkolne poddajemy diagnostyce pedagogicznej ?

 • Diagnostyka ryzyka wystąpienia specyficznych trudności (dysleksji, dysgrafii, dysortografii) w nauce oraz dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych.
 • Kompleksowa diagnostyka specyficznych trudności w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • Diagnostyka zaburzeń typu dyslektycznego - zaburzenia działania analizatorów wzroku, słuchu, zaburzenia lateralizacji mózgu
 • Diagnostyka zaburzeń wynikających z nieprawidłowych nawyków edukacyjnych
 • Diagnostyka pedagogiczna wchodzi w zakres kompleksowej diagnostyki psychopedagogicznej trudności szkolnych prowadzonej w naszym ośrodku .